Zamknij menu

Działka rolna– Zasady zakupu.

Nieruchomości

Kupno działki rolnej oraz obrót nieruchomościami rolnymi reguluje Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Nabywcą działki rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, jednakże ustawa przewiduje odstępstwa od tej zasady. Rolnikiem indywidualnym jest osoba, która posiada gospodarstwo rolne, w którym powierzchnia gruntów rolnych wynosi minimum 1 ha, dodatkowo osoba ta posiada odpowiednie kwalifikacje rolnicze.

TRZY PROSTE ZASADY:

  • Osoby indywidualne, nie będące rolnikami mają możliwość zakupu działki rolnej o powierzchni do 1 ha na terenach miejskich i wiejskich.
  • O przeznaczeniu działki na cele rolne decyduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
  • Jeżeli nie ma uchwalonego planu miejscowego, o tym czy grunt jest rolny, czy też nie decydują zapisy w ewidencji gruntów i budynków.

 

Jeżeli działka rolna ma powierzchnię powyżej 1 ha, kupno nie będzie możliwe przez osobę prywatną, nie będącą rolnikiem.

Możliwe jest kupno działki rolnej, bez konieczności spełnienia wymogów powierzchni poniżej 1 ha oraz bycia rolnikiem indywidualnych w przypadku m.in. gdy jesteśmy osobą bliską dla zbywającego (rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonka)

Każdy inny przypadek dotyczący zakupu działki rolnej powyżej 1 ha przez osobę nie będącą rolnikiem indywidualnym, wymaga zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w drodze decyzji administracyjnej.

Prawo pierwokupu działek rolnych

Jeżeli działka rolna jest sprzedawana osobie prywatnej, nie będącej rolnikiem indywidualnym, to prawo pierwokupu takowego gruntu ma Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Prawo pierwokupu następuje dopiero po zawarciu umowy u notariusza, przez strony transakcji. Notariusz ma obowiązek poinformować KOWR o zawarciu umowy, a następnie dyrektor KOWR w okresie miesiąca może skorzystać z prawa pierwokupu. W przypadku braku otrzymania oświadczenia (o zamiarze skorzystania z prawa pierwokupu) w tym okresie, należy przyjąć, że zrezygnowano z tego prawa. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w praktyce rzadko korzysta z tego prawa, celem tego prawa jest m.in. ograniczenie manipulacji w obronie gruntami rolnymi.