Zamknij menu

Polityka prywatności

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/679  z  27.04.2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) –dalej RODO−informujemy, że:

I Administrator danych

Administratorem danych osobowych decydującym o celach i sposobie przetwarzania danych jest:
Paweł Kukla Kukla Nieruchomości, NIP: 9441419164, REGON: 351579169

Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie:881 208 147 lub mailowo: biuro@kuklanieruchomosci.pl

II Gromadzenie, przetwarzanie oraz korzystanie z danych osobowych

Sposób i zakres gromadzenia danych osobowych, zależy od celu, dla którego dane zostały zebrane oraz podstawy prawnej ich przetwarzania.

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach i w odniesieniu do następujących podstaw prawnych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt. a-c,f RODO):

w celu prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych, które w konsekwencji zmierzają do zawarcia z Państwem umowy, a następnie realizacji umowy,
do celów statystycznych, w tym analizy danych ekonomicznych Paweł Kukla Kukla Nieruchomosci.: wyników sprzedaży,
do celów archiwalnych (przechowywania informacji o Klientach obsłużonych przez Paweł Kukla Kukla Nieruchomosci – w tym przechowywania referencji od Klientów),
do celów windykacyjnych i dochodzenia roszczeń przed Sądem,
w celach marketingowych własnych produktów i usług, jak również w celu udostępnienia ich innym podmiotom (pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody),
w celu wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML), w tym w szczególności artykułu 34 tejże ustawy, który wprost wskazuje uprawnienie instytucji obowiązanej do przetwarzania niezbędnych danych osobowych.
Przekazane dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wyżej opisanych celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorom przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
czas, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia wynikające z umowy,
czas do momentu wycofania zgody.
III Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Z zachowaniem gwarancji bezpieczeństwa danych możemy przekazać dane osobowe innym podmiotom, w tym:

osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych,
podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych w szczególności agentom nieruchomości współpracującym z Administratorem.
innym administratorom, np. notariuszom.
Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.

IV Bezpieczeństwo danych

W celu zapewnienia poufności danych Administrator wdrożył procedury, rozwiązania organizacyjne i techniczne umożliwiające dostęp do danych osobom upoważnionym, które przetwarzają je w związku z powierzonymi zadaniami. Podejmowane są działania niezbędne, by także podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane na zlecenie Administratora.

V Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane

Każda osoba, której dane osobowe posiada Administrator, ma prawo dostępu do danych osobowych, przeniesienia danych, sprostowania danych oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Wszelkie ograniczenia w tym zakresie mogą wynikać tylko z przepisów.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej, każda osoba, której dane dotyczą, może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Administrator zobowiązany jest do zaprzestania przetwarzania danych w określonym celu. Sprzeciw wobec przetwarzania danych jest równoznaczny z zaprzestaniem przez Agencję wykonywania Umowy.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem danych, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku chęci realizacji tych praw należy wysłać maila na adres biuro@kuklanieruchomosci.pl

Każda osoba, której dane dotyczą, ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa.

VI Profilowanie

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu doboru spersonalizownej oferty.

Opinie naszych

Klientów

Nie znalazłeś

czego szukasz?

Napisz do nas